Táborový řád

Je závazný pro všechny účastníky

Účastník letního zotavovacího pobytu bere na vědomí:

 1. Po celou dobu konání tábora se bude řídit pokyny vedení tábora.
 2. Dodržuje zásady slušného chování, je kamarádský.
 3. Bez vědomí a svolení oddílového vedoucího (hlavního vedoucího) se nesmí vzdálit z prostoru tábora. Vstup do kuchyně a soukromých prostor je zakázán.
 4. Je povinen udržovat postel, pokoj, chatku a okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu.
 5. Nesmí pít vodu a jiné nápoje než podané v kuchyni, přechovávat a konzumovat potraviny mimo určený prostor, jíst lesní plody a houby, pokud vedoucí neudělí jiný pokyn.
 6. Dodrží režim dne a plní denní program.V době poledního a nočního klidu se chová tiše, neruší ostatní.
 7. Za cenné věci (mobilní telefon, fotoaparát, peníze), pokud je nepředá k úschově vedoucímu, ručí si sám.
 8. Užívání mobilního telefonu je možné jen v době osobního volna (podle pokynu vedoucího, 13:30 až 14:30 hodin).
 9. Rozdělává oheň pouze v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího.
 10. Koupání je povoleno pouze na určeném místě se souhlasem a pod dohledem vedoucího.
 11. Je povinen šetřit zařízení tábora. Nářadí a materiál vrací po ukončení práce čisté a v pořádku. Materiál a inventář svévolně nebere, s přístroji a technikou nemanipuluje.
 12. Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže nahlásí neprodleně zdravotníkovi a svému vedoucímu.
 13. Návštěvy jsou možné jen s předchozím souhlasem vedení tábora.
 14. Chrání přírodu živou i neživou.
 15. V areálu tábora platí zákaz kouření

Hrubé porušení táborového řádu může být důvodem k návratu dítěte zpět.

Na vědomí všem účastníkům a jejich rodičům (ZZ) Mgr. Igor Hornišer, hlavní vedoucí tábora